Make your own free website on Tripod.com
和弦
[封閉和弦]

[和弦] [大調和弦] [小調和弦] [和弦內音] [和弦按法] [封閉和弦] [和弦推演]


封閉和弦似是有點困難 但找到個中的道理卻也不困難
可依下列的基本型去推算 再找到"按緊"的法門就好了

E Major
E
A Major
A
第一把位 F Major
F
bB Major
bB
第二把位 #F or bG B
第三把位 G C
第四把位 #G or bA #C or bD
第五把位 A D
~以此類推 ~以此類推 ~以此類推
※小和弦亦可類推

以下列出一些基本的和弦 可依上述推法找出每一和弦
E7E7 A7A7 Emaj7Emaj7
Amaj7Amaj7 Em6Em6 Am7Am7


[榮恩的首頁] [吉他天地首頁] [基礎練習] [基礎樂理] [和弦] [指法] [節奏] [練習曲目] [詩歌分享] [其他網站]

如有任何指教 可以寄給榮恩(enpan@ms10.hinet.net)