Make your own free website on Tripod.com
基礎樂理
[五線譜]

[基礎樂理] [認識音階] [五線譜] [十二平均律] [純正律] [音階程] [轉調]


五線譜

鋼琴鍵的對照

吉他的音階對照


[榮恩的首頁] [吉他天地首頁] [基礎練習] [基礎樂理] [和弦] [指法] [節奏] [練習曲目] [詩歌分享] [其他網站]

如有任何指教 可以寄給榮恩(enpan@ms10.hinet.net)